Välkomna på årsmöte, digitalt denna gång, OBS att information nedan är uppdaterad med länkar till material och mötet!

Vi i styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årets digital årsmöte.

ÅRSMÖTE SUNDBYBERGS IK SKIDOR 27/5 18.00
PLATS: Teams –https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA2ZmQ3MjItZWVhNi00YTBhLWE1MjktNDA5Y2FjNzhlYjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228834f077-55e6-4bc0-ace0-d4cbc22af0be%22%2c%22Oid%22%3a%22d1351aed-34c5-4cbc-996d-83a9b5f55122%22%7d .

Program

18.00 – 18.10 Digitalt mingel

18.10 – 19.00 Årsmöte

19.00 – 19.15 Prisutdelning

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda annikasvensson78@gmail.com  senast 23/4.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen i Sundbyberg IK skidor!

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Årsmötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer

– sekreterare för mötet

– 2 justeringspersoner tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Bokslut

8. Rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av:

Ordförande på 1 år föreslås: Annika Svensson

Ledamot omval: Anders Börjesjö

Ledamöter inval 2 år; Annsofie Gyllbäck

Suppleanter på 1 år; Carl Svensson

Valberedning – SIK Skidor har valt att inte ha en valberedning utan vi jobbar successivt med att få in personer till styrelsen från olika delar av verksamheten.  

11. Verksamhetsplan och budget

12. Övriga frågor

13. Utmärkelser

14. Mötets avslutande

Dela gärna med andra!